Politechnika Opolska - strona główna

Potwierdzanie efektów uczenia się


O potwierdzanie efektów uczenia się, na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018, można ubiegać się na kierunkach:

 • automatyka i robotyka – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • budownictwo – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • elektrotechnika - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • informatyka - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • inżynieria środowiska – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • logistyka – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • mechanika i budowa maszyn – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • mechatronika – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • technologie energetyki odnawialnej - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia, profil ogólnoakademicki

Do pobrania: Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się.

Wniosek należy złożyć do dnia 31 października, w Dziale Kształcenia w pokoju 205 E przy ul. Mikołajczyka 5, w godz. od 8.00 do 14.00 (tel.: 77 4498333, e-mail: dzk@po.opole.pl).

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej

 1. świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 2. tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
Do wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się należy dołączyć następujące dokumenty
 1. świadectwo dojrzałości;
 2. dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem;
 3. obustronną kserokopię dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu;
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy i zajmowane stanowisko oraz realizowany zakres zadań;
 5. opis doświadczenia zawodowego;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte staże, kursy, szkolenia, egzaminy zdane poza systemem szkolnictwa wyższego (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Politechniki Opolskiej przyjmującego dokumenty);
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane efekty uczenia się.

Akty prawne: