Politechnika Opolska - strona główna

Kierunki kwalifikujące do studiów II stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne


Lista kierunków kwalifikujących  do rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2018/2019

Kierunek podstawowy II stopnia (podlegający rekrutacji)

Stopień podobień-stwa*

Kierunek kwalifikujący do rekrutacji na studia II stopnia
(ukończony na I stopniu)

Wydział Budownictwa i Architektury

Architektura

1

architektura

budownictwo

1

budownictwo

Wydział Ekonomii i Zarządzania

* wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.

1 i 2 – oznaczają kierunek, po których kandydatowi nie będą wyznaczane różnice programowe jako warunek przyjęcia; 3 – oznacza kierunek, po którym warunkiem przyjęcia będzie wskazanie prodziekana ds. dydaktyki różnic programowych do uzupełnienia w toku studiów.

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów) i uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki (stopień 3).

Ekonomia

2

administracja

1

ekonomia

2

europeistyka

1

finanse i rachunkowość / finanse i bankowość

2

gospodarka przestrzenna

1

informatyka i ekonometria

2

język biznesu

2

logistyka

2

międzynarodowe stosunki gospodarcze

2

politologia

2

polityka społeczna

2

socjologia

2

stosunki międzynarodowe

2

towaroznawstwo

2

turystyka i rekreacja

2

transport

1

zarządzanie / zarządzanie i marketing

1

zarządzanie i inżynieria produkcji

3

inne kierunki*

 

Zarządzanie

2

administracja

1

ekonomia

2

europeistyka

2

finanse i rachunkowość / finanse i bankowość

2

gospodarka przestrzenna

2

informatyka i ekonometria

2

język biznesu

2

logistyka

2

międzynarodowe stosunki gospodarcze

2

politologia

2

polityka społeczna

2

psychologia społeczna

1

socjologia

2

stosunki międzynarodowe

2

towaroznawstwo

2

turystyka i rekreacja

2

transport

1

zarządzanie / zarządzanie i marketing

1

zarządzanie i inżynieria produkcji

3

Inne kierunki*

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane,

pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów) i uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki.

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistyka

1

automatyka i robotyka

1

inżynieria bezpieczeństwa

1

inżynieria w transporcie i  logistyce

1

inżynieria ruchu

1

logistyka

1

logistyka transportu

1

mechanika i budowa maszyn

1

mechatronika

1

systemy informatyczne transportu

1

technologie informatyczne w logistyce

1

transport

1

transport, infrastruktura i logistyka

1

transport przemysłowy

1

zarządzanie i inżynieria produkcji

1

zarządzanie logistyczne

2

elektrotechnika

2

elektronika i telekomunikacja

2

informatyka

2

technologia żywności i żywienie człowieka

2

technologie energetyki  odnawialnej

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1

automatyka i robotyka

1

elektronika przemysłowa

1

inżynieria bezpieczeństwa

1

inżynieria materiałowa

1

inżynieria systemów

1

logistyka

1

mechanika i bodowa maszyn

1

mechatronika

1

metalurgia

1

zarządzanie i  inżynieria produkcji

2

elektrotechnika

2

elektronika

2

elektronika i telekomunikacja

2

fizyka techniczna

2

informatyka

2

technologia żywności i żywienie człowieka

2

technologie energetyki odnawialnej

2

telekomunikacja

2

transport

Wydział Mechaniczny

Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.

Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.

W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Mechanika
i budowa maszyn

1

mechatronika

2

inżynieria materiałowa

3

inżynieria środowiska

4

energetyka

5

automatyka i robotyka

6

lotnictwo i kosmonautyka

7

wzornictwo przemysłowe

8

transport

9

przemysłowe technologie informatyczne

10

inne kierunki *

Mechatronika

1

automatyka i robotyka

2

mechanika i budowa maszyn

3

inżynieria materiałowa

4

energetyka

5

inżynieria środowiska

6

lotnictwo i kosmonautyka

7

wzornictwo przemysłowe

8

transport

9

przemysłowe technologie informatyczne

10

inne kierunki *

Inżynieria środowiska

1

budownictwo

2

energetyka

3

mechanika i budowa maszyn

4

inżynieria chemiczna i procesowa

5

mechatronika

6

biotechnologia

7

górnictwo i geologia inżynierska

8

technologia chemiczna

9

przemysłowe technologie informatyczne

10

inne kierunki *

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.

Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.

W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Automatyka
i robotyka

1

automatyka i robotyka

2

elektrotechnika, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, informatyka, mechatronika, technologie energetyki odnawialnej

3

inne kierunki*

Elektrotechnika

1

elektrotechnika

2

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, technologie energetyki odnawialnej

3

inne kierunki*

Informatyka

1

informatyka

2

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, technologie energetyki odnawialnej, przemysłowe technologie informatyczne

3.

inne kierunki*

Technologie energetyki odnawialnej

1.

technologie energetyki odnawialnej

2.

automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, informatyka,   mechatronika

3.

inne kierunki*

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia  określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.

Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Kandydat po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zobowiązany jest do uzupełnienia wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji różnic programowych. Wyznaczone różnice programowe, po analizie programu studiów i efektów kształcenia kandydata są przesyłane na piśmie w terminie do 30 września, do Centrum Obsługi Studenta.

Kierunek

Stopień

Ukończone kierunki

Turystyka i Rekreacja

1

Turystyka i rekreacja

2

Geografia *

3

Zarządzanie*

4

Wychowanie fizyczne*

5

Zdrowie publiczne*

6

Fizjoterapia*

7

Dietetyka*

8

Technologia żywności i żywienia*

9

Sport*

10

Kosmetologia*

Wychowanie fizyczne

1

Wychowanie fizyczne

Fizjoterapia

1

Fizjoterapia