Politechnika Opolska - strona główna

Kierunki kwalifikujące do studiów II stopnia
studia stacjonarne i niestacjonarne


Lista kierunków kwalifikujących do rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2018/2019
Kierunek podstawowy II stopnia (podlegający rekrutacji) Stopień podobień-stwa* Kierunek kwalifikujący do rekrutacji na studia II stopnia
(ukończony na I stopniu)
Wydział Budownictwa i Architektury
Architektura 1 architektura
budownictwo 1 budownictwo
Wydział Ekonomii i Zarządzania
* 1 – oznacza kierunek, po którym kandydatowi nie będą wyznaczane różnice programowe jako warunek przyjęcia;
2 – oznacza kierunek, po którym warunkiem przyjęcia będzie wskazanie prodziekana ds. dydaktyki różnic programowych do uzupełnienia w toku studiów.
ekonomia 2 administracja
1 ekonomia
2 europeistyka
1 finanse i rachunkowość / finanse i bankowość
2 gospodarka przestrzenna
1 informatyka i ekonometria
2 język biznesu
2 logistyka
2 międzynarodowe stosunki gospodarcze
2 politologia
2 polityka społeczna
2 socjologia
2 stosunki międzynarodowe
2 towaroznawstwo
2 turystyka i rekreacja
2 transport
1 zarządzanie / zarządzanie i marketing
1 zarządzanie i inżynieria produkcji
3 inne kierunki
zarządzanie 2 administracja
1 ekonomia
2 europeistyka
2 finanse i rachunkowość / finanse i bankowość
2 gospodarka przestrzenna
2 informatyka i ekonometria
2 język biznesu
2 logistyka
2 międzynarodowe stosunki gospodarcze
2 politologia
2 polityka społeczna
2 psychologia społeczna
1 socjologia
2 stosunki międzynarodowe
2 towaroznawstwo
2 turystyka i rekreacja
2 transport
1 zarządzanie / zarządzanie i marketing
1 zarządzanie i inżynieria produkcji
3 inne kierunki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów) i uzyskania zgody prodziekana ds. dydaktyki.
Kierunek Stopień Ukończone kierunki
Logistyka 1 automatyka i robotyka
1 inżynieria bezpieczeństwa
1 inżynieria w transporcie i logistyce
1 inżynieria ruchu
1 logistyka
1 logistyka transportu
1 mechanika i budowa maszyn
1 mechatronika
1 systemy informatyczne transportu
1 technologie informatyczne w logistyce
1 transport
1 transport, infrastruktura i logistyka
1 transport przemysłowy
1 zarządzanie i inżynieria produkcji
1 zarządzanie logistyczne
2 elektrotechnika
2 elektronika i telekomunikacja
2 informatyka
2 technologia żywności i żywienie człowieka 
2 technologie energetyki odnawialnej
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1 automatyka i robotyka
1 elektronika przemysłowa
1 inżynieria bezpieczeństwa
1 inżynieria materiałowa
1 inżynieria systemów
1 logistyka
1 mechanika i bodowa maszyn
1 mechatronika
1 metalurgia
1 zarządzanie i inżynieria produkcji
2 elektrotechnika
2 elektronika
2 elektronika i telekomunikacja
2 fizyka techniczna
2 informatyka
2 technologia żywności i żywienie człowieka 
2 technologie energetyki odnawialnej
2 telekomunikacja
2 transport
Wydział Mechaniczny
  1. Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.
  2. Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Na studiach stacjonarnych uczestniczenie w zajęciach uzupełniających różnice programowe jest bezpłatne.
  3. W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.
  4. W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.
Kierunek Stopień Ukończone kierunki
Mechanika
i budowa maszyn
1 mechatronika
2 inżynieria materiałowa
3 inżynieria środowiska
4 energetyka
5 automatyka i robotyka
6 lotnictwo i kosmonautyka
7 wzornictwo przemysłowe
8 transport
9 przemysłowe technologie informatyczne
10 inne kierunki *
Mechatronika 1 automatyka i robotyka
2 mechanika i budowa maszyn
3 inżynieria materiałowa
4 energetyka
5 inżynieria środowiska
6 lotnictwo i kosmonautyka
7 wzornictwo przemysłowe
8 transport
9 przemysłowe technologie informatyczne
10 inne kierunki *
Inżynieria środowiska 1 budownictwo
2 energetyka
3 mechanika i budowa maszyn
4 inżynieria chemiczna i procesowa
5 mechatronika
6 biotechnologia
7 górnictwo i geologia inżynierska
8 technologia chemiczna
9 przemysłowe technologie informatyczne
10 inne kierunki *
Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki
  1. Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.
  2. Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Na studiach stacjonarnych uczestniczenie w zajęciach uzupełniających różnice programowe jest bezpłatne.
  3. W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.
  4. W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.
Kierunek Stopień Ukończone kierunki
Automatyka
i robotyka
1 automatyka i robotyka
2 elektrotechnika, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, informatyka, mechatronika, technologie energetyki odnawialnej
3 inne kierunki*
Elektrotechnika 1 elektrotechnika
2 automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka, technologie energetyki odnawialnej
3 inne kierunki*
Informatyka 1 informatyka
2 automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, technologie energetyki odnawialnej, przemysłowe technologie informatyczne
3. inne kierunki*
Technologie energetyki odnawialnej 1. technologie energetyki odnawialnej
2. automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, informatyka, mechatronika
3. inne kierunki*
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
  1. Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 10, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 10 najmniej.
  2. Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Kandydat po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zobowiązany jest do uzupełnienia wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji różnic programowych. Wyznaczone różnice programowe, po analizie programu studiów i efektów kształcenia kandydata są przesyłane na piśmie w terminie do 30 września, do Centrum Obsługi Studenta.
Kierunek Stopień Ukończone kierunki
Turystyka i Rekreacja 1 Turystyka i rekreacja
2 Geografia *
3 Zarządzanie*
4 Wychowanie fizyczne*
5 Zdrowie publiczne*
6 Fizjoterapia*
7 Dietetyka*
8 Technologia żywności i żywienia*
9 Sport*
10 Kosmetologia*
Wychowanie fizyczne 1 Wychowanie fizyczne
Fizjoterapia 1 Fizjoterapia