Politechnika Opolska - strona główna

Architektura – informacje dodatkowe


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK ARCHITEKTURA – EGZAMIN DODATKOWY
zakończenie rejestracji elektronicznej: 09 lipca 2018 o godz. 13.00

Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości), a w przypadku kierunku architektura ponadto uwzględnia się pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, który jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów. 

Pierwsza i druga część egzaminu odbędzie się dnia 11 lipca 2018

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Miejsce i salę przydzieli system IRK po zakończeniu procesu rekrutacji (tj. wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.).

Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 8.20 na wskazane miejsce. 

Kandydaci, którzy nie dokończą rejestracji na kierunek (poprzez wybranie kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.) w wymaganym terminie, a tym samym system IRK nie przydzieli im miejsca i sali egzaminu dodatkowego, nie zostaną do niego dopuszczeni.

W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Politechniki Opolskiej wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Po dokonaniu wpłaty i zarejestrowaniu jej poprzez system możliwa jest kontynuacja procesu rejestracji (m.in. wpisanie ocen).  

I etap to rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne).
II etap to rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne).
Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego.

Ogłoszenie wyników tej części egzaminu odbędzie się przez Komisję 12 lipca 2018. 

Pozytywna opinia Komisji oceniającej kwalifikuje do kolejnego etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury.

Trzeci etap egzaminu odbędzie się 13 lipca 2018 i będzie trwał 3 godziny lekcyjne.

Godzina rozpoczęcia egzaminu: 9:00 

Egzamin polega na rysunku atelierowym z natury, kandydat pracuje przy sztalugach, może dysponować czasem wg własnego uznania (np. wychodzić na przerwy).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego. 

Zgodnie z pkt. 3.13 a) Warunków i trybu rekrutacji w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2017/2018 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

Każda z części egzaminu dodatkowego oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. 

Publikacja wyników kwalifikacji (oceny z egzaminu plus oceny z matury) odbędzie się w dniu 17.07.2018, ok. godz. 10.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK. 

Przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych i z list rezerwowych rozpocznie się 23 lipca 2018, zgodnie z terminarzem rekrutacji.