Politechnika Opolska - strona główna
WBiA

ARCHITEKTURA


PREDYSPOZYCJE

Wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość estetyczna, uzdolnienia plastyczne, umiejętności kojarzenia zagadnień technicznych oraz w szerokim zakresie sztuk pięknych, umiejętność pracy zespołowej.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

KARIERA

Ukończenie studiów architektonicznych umożliwia pracę ściśle w zawodzie architekta, ale również „poruszanie się” w wielu dziedzinach pokrewnych, jak: wnętrzarstwo, wystawiennictwo, scenografia teatralna i filmowa, różnego rodzaju prace w grafice wydawniczej i reklamowej.

Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz nadzorowania prac budowlanych, po zaliczeniu praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Architektów.

EGZAMIN DODATKOWY

Uwaga: Na ten kierunek musisz zdać egzamin dodatkowy
Egzamin dodatkowy składa się z trzech zadań. Każde z zadań jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów.
  • I etap – rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne),
  • II etap – rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne),
  • III etap – rysunek atelierowy z natury (3 godziny lekcyjne).
Pierwszego dnia przeprowadzone są egzaminy z rysunku z wyobraźni oraz z rysunku z wyobraźni z elementami geometrii. Pozytywna opinia Komisji oceniającej kwalifikuje do III etapu egzaminu z rysunku atelierowego z natury. Otrzymanie ze wszystkich części egzaminu sumy punktów minimum 100 oznacza zdanie egzaminu.

Terminy i szczegóły, dotyczące egzaminu będą publikowane na http://www.po.opole.pl/rekrutacja w zakładce: Egzamin dodatkowy na architekturę.
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera architekta.

Program kształcenia obejmuje: przedmioty ścisłe oraz związane z szeroko pojętą sztuką kształtowania przestrzeni otaczającej człowieka.

Szczególny nacisk położono na przedmioty z pogranicza nauk humanistycznych i wiedzy o sztuce.

Blok przedmiotów ścisłych oraz przedmiotów humanistycznych stanowi podstawę dla przedmiotów architektonicznych i urbanistycznych, tworząc z nimi nierozerwalną całość.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń projektowych.

Ponad 50% zajęć organizowanych jest w formie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów i ćwiczeń projektowych.

PROGRAM ZAJĘĆ


Program zajęć obejmuje:
  • przedmioty ścisłe, w tym matematykę i geometrię wykreślną, które mają ułatwić przyszłemu architektowi opanowanie, w zakresie niezbędnym, zagadnień budowlanych w ramach takich przedmiotów jak: budownictwo ogólne, fizyka budowli, mechanika budowli oraz konstrukcje budowlane;
  • przedmioty architektoniczne: projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne – od I semestru wprowadzają studenta w arkana widzenia przestrzennego i podstawowe prawa estetyczne;
  • techniki plastyczne: stanowią wsparcie merytoryczne i praktyczne dla projektowania architektonicznego;
  • historię architektury i urbanistyki: jako szeroko pojmowaną wiedzę o dziejach sztuki, stanowiącą swoisty zwornik wiedzy i umiejętności nabywanych w ramach powyżej wspomnianych przedmiotów;
  • przedmioty i projekty specjalistyczne takie jak: rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i rewitalizacja terenów poprzemysłowych;
  • przedmioty humanistyczne takie jak: podstawy filozofii, psychologii i socjologii oraz historia sztuki.
W ramach procesu dydaktycznego studenci mogą uczestniczyć w obozach naukowych w kraju i za granicą, w konkursach studenckich, warsztatach oraz w kołach naukowych. Ponadto, student kierunku architektura ma możliwość zrealizowania jednego semestru, a nawet roku studiów, na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.