Politechnika Opolska - strona główna
WBiA

BUDOWNICTWO


PREDYSPOZYCJE

Wyobraźnia przestrzenna, precyzja i ścisłość myślenia, zdolności geometryczne i matematyczne, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie z kierowaniem zespołem ludzi.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród następujących: matematyka, chemia, informatyka, fizyka (z astronomią), język polski.

KARIERA

Absolwenci mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania w branży budowlanej i kierowania robotami budowlanymi, po zaliczeniu praktyki zawodowej i złożeniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Po uzyskaniu uprawnień i 10 latach praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) i 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, mechanika teoretyczna.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli, mechanikę gruntów i fundamentowanie, fizykę budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, technologię i organizację robót budowlanych.

Wydział jest przygotowany do prowadzenia studiów stacjonarnych w języku angielskim. Obecnie na kierunku budownictwo zajęcia w języku angielskim prowadzone są dla studentów obcokrajowców przebywających na naszej uczelni w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+. Spora grupa studentów kierunku budownictwo co roku realizuje jeden semestr, a nawet rok studiów na jednej ze 150 uczelni partnerskich za granicą w ramach programu wymiany stypendialnej Erasmus+.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 3 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Wśród treści podstawowych kształcenia znajduje się m.in. matematyka.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: teorię sprężystości i plastyczności, dynamikę budowli, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, fundamenty specjalne, metody komputerowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.

Specjalności:
  • budownictwo podziemne i geotechnika (S),
  • energooszczędne materiały i obiekty budowlane (S),
  • inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych (S),
  • inżynieria mostowo-drogowa (S, NS),
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie (S, NS),
  • budownictwo drogowe (NS).
Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

Studenci studiów I i II stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach działalności studenckich kół naukowych oraz brać czynny udział w studenckich konkursach krajowych i międzynarodowych.