Politechnika Opolska - strona główna
WEAiI

AUTOMATYKA I ROBOTYKA


PREDYSPOZYCJE

Kreatywność techniczna, gotowość do stałego poszerzania wiedzy, uzdolnienia matematyczne.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)
 • 8 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Program studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów:
 • ogólne, tj. zajęciami sportowymi, językami obcymi oraz przedmiotami humanistycznymi i ekonomicznymi.
 • podstawowe o charakterze teoretycznym (matematykę, fizykę, elektrotechnikę, metrologię, informatykę)
 • kierunkowe (zawodowe) o charakterze praktyczno-implementacyjnym (m.in. automatykę, robotykę, teorię i systemy sterowania, metody sztucznej inteligencji, techniki internetowe, metody przetwarzania sygnałów i obrazu, technikę mikroprocesorową oraz układy programowalne).
Studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, ze względu na atrakcyjny program, pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy i niezbędnych umiejętności.

UMIEJĘTNOŚCI


Umiejętności z zakresu problematyki projektowania i analizy systemów automatyki i robotyki, w szczególności:
 • wykorzystania aparatu matematycznego do analizy właściwości szerokiej klasy systemów automatyki i robotyki,
 • modelowania, identyfikacji oraz symulacji systemów dynamicznych,
 • projektowania i analizy systemów sterowania dyskretnego i ciągłego,
 • implementacji metod sztucznej inteligencji w systemach automatyki i robotyki,
 • programowania systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych,
 • projektowania i programowania aplikacji webowych do celów przemysłowych,
 • projektowania przemysłowych sieci komputerowych.

WIEDZA


Absolwent posiada:
 • obszerną wiedzę z zakresu m.in. automatyki, analizy sygnałów, podstaw regulacji automatycznej,
 • praktyczną wiedzę do efektywnego wykorzystania sprzętu komputerowego, profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, służącego do opracowywania aplikacji dla różnych platform systemowych i sprzętowych,
 • Pozyskaną wiedzę teoretyczną i praktyczną absolwent weryfikuje w trakcie 4-tygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych, odbywających się w zakładach przemysłowych, które są cenioną przez studentów formą wstępnego przygotowania do podjęcia pracy.

KARIERA I ZATRUDNIENIE


 • Absolwent studiów I stopnia po podjęciu zatrudnienia jest przygotowany do:
  projektowania, implementacji, jak również eksploatacji systemów sterowania szerokiej klasy procesów oraz przemysłowych linii technologicznych, w tym systemów napędowych, pomiarowo-diagnostycznych, SCADA i wielu innych, wykorzystujących również układy programowalne i mikrokontrolery.
 • Absolwent może znaleźć również zatrudnienie w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, energetycznym, budowy maszyn, samochodowym, a także z powodzeniem podjąć pracę w przemyśle spożywczym, chemicznym i wielu innych.
 • Absolwent rozumie potrzebę dalszego dokształcania się oraz posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi. Dodatkowo absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę w ramach II stopnia studiów kierunku automatyka i robotyka.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 3 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym)
 • 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Specjalność: systemy sterowania w automatyce i robotyce (S, NS).
 • Program studiów koncentruje się na przedmiotach o charakterze specjalistycznym i kierunkowym, a główny nacisk położony jest na kształcenie związane z kierunkiem dyplomowania w ramach szerokiej oferty przedmiotów wybieralnych.
 • Absolwent studiów II stopnia posiada dogłębną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień teoretycznych obejmujących: identyfikację liniowych i nieliniowych systemów dynamicznych, modelowanie ciągłych i dyskretnych systemów sterowania, zastosowanie zaawansowanych technik sterowania, również opartych na metodach i narzędziach sztucznej inteligencji oraz teorię oraz metody optymalizacji jedno- i wielokryterialnej.
 • Ponadto posiada obszerną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC, projektowania, budowy i optymalizacji układów robotyki, korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w zadaniach obliczeniowych i systemach SCADA.
 • Absolwent posiada również umiejętności programowania złożonych systemów informatycznych za pomocą współczesnych, obiektowych języków programowania. Oprócz kluczowych obszarów związanych bezpośrednio z automatyką i robotyką, program kształcenia pozwala studentowi zapoznać się z elementami ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa, które kształtują umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz wpływają na efektywność realizowanych prac naukowo-badawczych. Otwarty charakter wielu prowadzonych przedmiotów sprawia, że absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i rozwoju zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI


Specjalność systemy sterowania w automatyce i robotyce jest ukierunkowana na wykształcenie umiejętności:
 • zastosowania szeroko rozumianych metod komputerowych w sterowaniu i robotyce,
 • projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania automatów i robotów,
 • projektowania komputerowych systemów sterowania, w tym także rozproszonych systemów sterowania wykorzystujących przemysłowe sieci komputerowe,
 • identyfikacji, modelowania i optymalizacji procesów dynamicznych, syntezy algorytmów sterowania, w tym także algorytmów wykorzystujących metody sztucznej inteligencji oraz metody ewolucyjne,
 • weryfikacji i walidacji systemów sterowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych,
 • wdrażania oraz konfiguracji komputerowych systemów sterowania w instalacjach przemysłowych

KARIERA I ZATRUDNIENIE


Absolwent studiów II stopnia jest
 • bardzo dobrze przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie automatyka/robotyka lub pokrewnych.
 • Jego szeroka wiedza i nabyte praktyczne umiejętności mogą być pomocne w projektowaniu, implementacji, jak również eksploatacji złożonych systemów sterowania.
 • Jest specjalistą, którego wiedza i umiejętności pozwalają na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu sterowania procesami i ich wizualizacji.
 • Posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi oraz podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia pracy naukowo-badawczej.
Dzięki temu, absolwent może kontynuować naukę powiązaną z pracą badawczą w ramach III stopnia studiów (doktoranckich), realizowanych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek gwarantuje wysoką jakość kształcenia.