Politechnika Opolska - strona główna
WEiZ

ADMINISTRACJA


PREDYSPOZYCJE

Komunikatywność, rzetelność, zainteresowanie problematyką współczesnych społeczeństw.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: fizyka, geografia, historia, język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

KARIERA

Absolwent kierunku administracja dysponuje wiedzą w zakresie nauk o prawie i administracji oraz innych nauk społecznych. Posiada wiedzę na temat instytucji publicznych, systemu organów władzy, ich struktury. Zna normy i reguły prawne organizujące struktury i instytucje społeczne, potrafiąc jednocześnie dokonać ich interpretacji i wykładni. Absolwent posiada również wiedzę ekonomiczną; zna procesy społeczno-gospodarcze, zachodzące w Polsce i na świecie oraz zasady organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Absolwent posiada umiejętność prawidłowego rozpoznawania, diagnozowania i interpretowania problemów prawnych z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu poszczególnych gałęzi prawa. Posługuje się zasadami systemu prawnego, rozumie ich znaczenie, zna hierarchiczną strukturę tego systemu oraz wzajemne relacje i zależności zachodzące między aktami normatywnymi. Posiada zdolność organizowania pracy zespołowej i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, posługując się językiem specjalistycznym. Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz w prywatnych przedsiębiorstwach i instytucjach Unii Europejskiej. Potrafi stosować prawo z wykorzystaniem reguł wykładni i interpretacji tekstu prawnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych. Posiada ponadto umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy, dzięki czemu skutecznie wyznacza ścieżkę własnego rozwoju, doskonalenia oraz kompetencji.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
 • prawo administracyjne,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • postępowanie administracyjne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.
Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • socjologię i metody badań socjologicznych,
 • podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń,
 • instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej,
 • podstawy prawa pracy i prawa urzędniczego oraz prawa podatkowego.
Wśród przedmiotów obieralnych znajdują się m.in.:
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • międzynarodowa współpraca policyjna,
 • protokół dyplomatyczny w administracji,
 • odpowiedzialność administracji i funkcjonariuszy publicznych,
 • bezpieczeństwo dokumentów publicznych w administracji,
 • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
Zajęcia mają niejednokrotnie wymiar praktyczny i prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która posiada praktykę w tym kierunku.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a instytucjami samorządowymi regionu m.in.: Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz wieloma innymi instytucjami regionu, daje studentom kierunku administracja możliwość realizacji ciekawych praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych. Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku administracja ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.