Politechnika Opolska - strona główna
WIPiL

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


PREDYSPOZYCJE

Nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań w działalności człowieka, pozwalających poprawić stan bezpieczeństwa; chęć doskonalenia się w naukach technicznych; umiejętność zarządzania.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski.

KARIERA

Dobrze wykształcony inżynier, znający problematykę zarządzania systemami bezpieczeństwa, będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Absolwent może objąć stanowiska związane z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, fizyka, chemia, język obcy.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: organizację i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i systemów ratownictwa, techniczne systemy zabezpieczeń, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i ochrony, psychologię i socjologię, niektóre przedmioty techniczne.

Specjalności:
  • techniczne systemy bezpieczeństwa (S, NS),
  • kultura i higiena pracy (S i NS).