Politechnika Opolska - strona główna
WIPiL

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA


PREDYSPOZYCJE

Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zagadnieniami żywienia człowieka i dietetyki, a także technologii żywności.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), biologia, chemia, język polski.

KARIERA

Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolszczyzna jest również olbrzymią bazą rekreacyjno-turystyczną i gastronomiczną, na terenie której rozwija się również agroturystyka. Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka ma przyszłość.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania przechowywania i kontroli jakości żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadza kalkulację ekonomiczną. Absolwent zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, chemia, fizyka, biochemia, ekologia i ochrona środowiska.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.: chemię i mikrobiologię żywności, bezpieczeństwo produkcji żywności, maszynoznawstwo i technologię ogólną żywności, inżynierię procesową, utrwalanie i przechowalnictwo żywności, dietetykę, zarządzanie i logistykę w przedsiębiorstwie żywnościowym.

Specjalności:
  • jakość i bezpieczeństwo żywności (S, NS),
  • technologia inżynierii produkcji żywności (S, NS).

    Na ten kierunek wskazane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia
    dla celów sanitarno-epidemiologicznych.