Politechnika Opolska - strona główna

Kierunek studiów

SYSTEMY BIOTECHNICZNE

PREDYSPOZYCJE

Zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, kreatywność techniczna, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, zdolność abstrakcyjnego myślenia, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 wybrane przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka.

KARIERA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Absolwent jest przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, potrafi projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Posiada kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.

Absolwent jest przygotowany do pracy:
 • w dynamicznie modernizujących się gospodarstwach i kombinatach rolnych;
 • w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,;
 • w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin;
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych;
 • w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.
Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
 • 8 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym)
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W trakcie VII semestru przewidziana jest semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z Wydziałem

W trakcie studiów realizowane są przedmioty takie jak:
 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • grafika inżynierska,
 • inżynieria jakości.
W ramach nauk inżynierskich proponowane są przedmioty takie jak:
 • technologie informacyjne;
 • maszynoznawstwo;
 • rolnicze surowce energetyczne;
 • współczesne systemy uprawy;
 • biomechanikę gleby;
 • botanikę rolniczą;
 • podstawy przechowalnictwa;
 • przetwórstwo warzyw i owoców;
 • urządzenia, aparatura i biotechnologie w przemyśle rolno-spożywczym;
 • mikrobiologię techniczną;
 • podstawy biotechnologii i hodowli roślin.
Studenci od IV semestru mają możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.