Politechnika Opolska - strona główna
WM

TRANSPORT


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość zasady działania urządzeń technicznych związanych z transportem, otwartość na wiedzę interdyscyplinarną, kreatywność techniczna, nastawienie na poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: matematyka, informatyka fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

KARIERA

Kształcimy kadry dysponujące wiedzą z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, w szczególności z zakresu środków transportu samochodowego i systemów transportu wewnętrznego.

Absolwent kierunku transport znajduje zatrudnienie w:
  • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego i zakładowego, m.in. w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu,
  • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centralach logistycznych.
  • ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym) oraz 7 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na różnych kierunkach studiów technicznych drugiego stopnia (magisterskich).

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.: matematyka, chemia, fizyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, mechanika płynów.

Kierunkowe treści kształcenia obejmują m.in. takie bloki przedmiotowe jak: mechanikę techniczną i wytrzymałość materiałów, maszynoznawstwo, materiały konstrukcyjne w transporcie, termodynamikę, elektrotechnikę i elektronikę, geometrię wykreślną i grafikę inżynierską, automatykę i robotykę, ochronę środowiska w transporcie, podstawy inżynierii ruchu, zarządzanie i logistykę w transporcie, transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych.

Program studiów uzupełniają również przedmioty bloku ogólnego i humanistyczno-społecznego oraz przedmioty z zakresu informatyki i programowania, ergonomii, ochrony własności intelektualnej, a także podstaw ekonomii i negocjacji w biznesie.