Politechnika Opolska - strona główna
WWFiF

WYCHOWANIE FIZYCZNE


PREDYSPOZYCJE

Umiejętność formułowania myśli i opinii oraz korzystania ze specjalistycznej literatury, wiedza z biologii, chemii, fizyki (z astronomią) i informatyki na poziomie szkoły średniej, podstawowa wiedza o sportach indywidualnych i zespołowych oraz ogólna sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe.

JAKI PRZEDMIOT WARTO ZDAĆ NA MATURZE?

Język obcy nowożytny oraz 2 przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, język polski.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
  • 6 semestrów w trybie stacjonarnym - S (dziennym),
  • 6 semestrów w trybie niestacjonarnym - NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do prowadzenia zajęć korekcyjnych i rekreacyjno -sportowych z dziećmi młodszymi, w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki dzieci. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach II stopnia oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych: instruktora sportu i rekreacji ruchowej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej.
Kierunek studiów wychowanie fizyczne należy do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Kierunek studiów na I stopniu kształcenia posiada pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają:
  • 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym)
  • 4 semestry w trybie niestacjonarnym NS (zaocznym)
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Absolwent posiada kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Gruntowne przygotowanie teoretyczno-sprawnościowe absolwenta tego kierunku, umożliwia mu kompleksową realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dzięki zdobytej wiedzy, absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze administracji publicznej kooperującym z organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia i samokształcenia na studiach III stopnia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w sporcie. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Specjalności:
  • nauczycielsko–instruktorska (S, NS)
    Absolwent ma formalne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sportu szkolnego oraz rekreacji i turystyki kwalifikowanej w określonej dyscyplinie sportu, ma wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu treningu sportowego;

  • nauczycielsko–trenerska (trener dyscypliny sportu, trener personalny) (S, NS)
    Absolwent posiada uprawnienia trenera w wybranej dyscyplinie sportu; trener posiada uprawnienia do samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia i kontroli procesu szkolenia sportowego w danej dyscyplinie sportu i jest przygotowany do prowadzenia zajęć w klubach sportowych oraz zajęć w ramach sportu szkolnego; uprawnienia trenera personalnego w ramach specjalności nauczycielsko-trenerskiej dają możliwość ciekawej, kreatywnej i dobrze płatnej pracy, w której wykorzystuje się wiedzę teoretyczną i praktyczną, obejmującą różnego rodzaju formy i metody treningowe, elementy dietetyki i suplementacji oraz podstawowe zagadnienia z psychologii, w celu zindywidualizowania i zmaksymalizowania efektów treningowych z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka kontuzji.
Kierunek studiów wychowanie fizyczne należy do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.