Politechnika Opolska | http://www.po.opole.pl Wydruk z dnia: 24.06.2019 r., godz. 17:15

Architektura – informacje dodatkowe


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK ARCHITEKTURA:
studia pierwszego  stopnia - egzamin dodatkowy
studia drugiego  stopnia – rozmowa kwalifikacyjna
 

Studia I stopnia: 

zakończenie rejestracji elektronicznej: 09 lipca  2018 r. o godz. 13.00 

Podstawę przyjęcia na studia I stopnia stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego (dojrzałości), a w przypadku kierunku architektura ponadto uwzględnia się pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, który jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na ww. kierunek studiów. Egzamin dodatkowy składa się z trzech części sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. 

Pierwsza i druga część egzaminu odbędzie się 11 lipca 2018 r.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Miejsce i salę przydzieli system IRK po zakończeniu procesu rekrutacji (tj. wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.).

Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 8.20 na wskazane miejsce. 

Kandydaci, którzy nie dokończą rejestracji na kierunek (poprzez wybranie kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.) w wymaganym terminie, a tym samym system IRK nie przydzieli im miejsca i sali egzaminu dodatkowego, nie zostaną do niego dopuszczeni.

W związku z tym, że czas od wydania dyspozycji przelewu do wpłynięcia pieniędzy na konto Politechniki Opolskiej wynosi czasami kilka dni (zależne jest to od miejsca i sposobu wpłaty) warto dokonać wpłaty kilka dni przed ostatecznym terminem zakończenia rejestracji elektronicznej. Po dokonaniu wpłaty i zarejestrowaniu jej poprzez system możliwa jest kontynuacja procesu rejestracji (m.in. wpisanie ocen).  

I część - rysunek z wyobraźni (2 godziny lekcyjne),
II część - rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (2 godziny lekcyjne).\

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego. Technika wykonania rysunków: ołówek.

Ogłoszenie wyników pierwszej i drugiej części egzaminu odbędzie się 12 lipca 2018 r.

Pozytywna opinia Komisji Egzaminu Dodatkowego kwalifikuje do przystąpienia do trzeciej części egzaminu. 

Trzecia część egzaminu odbędzie się 13 lipca 2018 r.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 8.20 na wskazane miejsce.

III część - rysunek atelierowy z natury (3 godziny lekcyjne).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą desek rysunkowych w formacie 50x70 (zalecany sztywny podkład) oraz dowodu osobistego. Technika wykonania rysunku: ołówek.

Zgodnie z „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej na rok akademicki 2018/2019”:

§20. Kandydaci:

1) ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego – z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt;

Każda z części egzaminu dodatkowego oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. 

Publikacja wyników kwalifikacji (oceny z matury wraz z oceną z egzaminu dodatkowego) odbędzie się w dniu 17.07.2018 r., ok. godz. 10.00 na indywidualnych kontach w systemie IRK. 

Przyjmowanie dokumentów osób zakwalifikowanych i z list rezerwowych rozpocznie się 23 lipca 2018 r., zgodnie z terminarzem rekrutacji. 

Studia II  stopnia: 

zakończenie rejestracji elektronicznej: 09 lipca 2018 r. o godz. 13.00 

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia  II stopnia, kierunek architektura jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na  kierunku architektura i tytuł zawodowy inżyniera architekta. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia  II stopnia, kierunek architektura i spełniający powyższe kryterium są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Kwalifikacyjną na studia II stopnia i przedstawienia portfolia obejmującego dorobek projektowy ze studiów I stopnia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Kryterium decydującym o  przyjęciu na studia II stopnia,  kierunek architektura jest uzyskanie wyniku co najmniej 2 punktów. 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 12 lipca 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna rozpocznie się o godzinie 10.00. Miejsce i salę przydzieli system IRK po zakończeniu procesu rekrutacji (tj. wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych z dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia). 

Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 9.20 na wskazane miejsce.